Regulamin

Regulamin serwisu 

 

Przed rejestracją w serwisie topkobiety.pl prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem

 

Artykuł I
Przepisy wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki korzystania z seriwsu internetowego znajdującego się pod adresem ZaKase.pl (Serwis)
 2. Ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) regulują stosunki prawne między ZaKase.pl a Ogłoszeniodawcą, które powstają podczas publikowania ogłoszeń na  https://ZaKase.pl/
 3. Administrator strony internetowej określa na warunkach niniejszych OWH i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, w szczególności Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie praw konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz 827) - („Ustawa o prawach konsumenta”), usługi udostępniania zasobów w systemach informacyjnych - udostępnianie treści cyfrowych, w tym https://ZaKase.pl/, w celu przechowywania danych w formie ogłoszeń towarzyskich które są udostępnianie na powyższej stronie
 4. Kontakt z administratorem niniejszego serwisu możliwy jest pod adresem mailowym info@ZaKase.pl („zwany dalej „Portal“).
 1. Operator nie jest agencją towarzyską i nie świadczy żadnych usług oferowanych na portalu. Usługi oferowane na Portalu są usługami Ogłoszeniodawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, cenę, dostępność usług i odpowiada za prawdziwość informacji zawartych w jego ogłoszeniu.
 2. Ogłoszeniodawca jest osobą fizyczną lub prawną zamawiającą ogłoszenie we własnym imieniu i na własny rachunek w Portalu Operatora.
 3. Usługi świadczone przez Operatora na Portalu polegają na odpłatnej publikacji ogłoszenia na Portalu Operatora.
 4. Ogłoszenie to dowolna informacja (tekstowa, obrazowa), która jest zgodna z warunkami publikacji w ramach OWH i jest odpłatnie publikowana na Portalu Operatora.

 

Artykuł II
Zamawianie ogłoszenia 

 

 1. Ogłoszeniodawca może utworzyć ogłoszenie, klikając na przycisk „Dodaj ogłoszenie”, niezależnie od tego, czy jest zalogowany za pośrednictwem swojego konta użytkownika, czy nie. W przypadku niezarejestrowanego użytkownika proces rejestracji zostanie przeprowadzony w procesie dodawania ogłoszenia, a konto użytkownika zostanie automatycznie utworzone.
 2. Ogłoszeniodawca dodaje ogłoszenie klikając na przycisk „Dodaj ogłoszenie”. Po kliknięciu przycisku „Dodaj ogłoszenie” Ogłoszeniodawca zostanie poproszony
  o wypełnienie formularza, w którym należy wypełnić wszystkie obowiązkowe dane, aby kwalifikować się do publikacji w Portalu Operatora.
 3. Kwalifikowalność ogłoszenia do opublikowania na Portalu Operatora określają obowiązkowe wymagania ogłoszenia, które muszą być wypełnione w formularzu,
  w przeciwnym razie proces dodawania i publikowania ogłoszenia na Portalu Operatora nie zostanie zakończony powodzeniem.
 4. Obowiązkowe właściwości ogłoszenia to: imię i nazwisko, wiek, lokalizacja, rodzaj usługi, numer telefonu, cotygodniowa dostępność, praktyki erotyczne, tekst ogłoszenia, zdjęcia.
 5. Oprócz obowiązkowych danych, Ogłoszeniodawca może dołączyć dodatkowe opcjonalne informacje w formularzu, jednak zamieszcza je wyłącznie na własną odpowiedzialność. Do danych tych można zaliczyć m.in.: wybór dziewczyn (sama lub więcej), dokładny adres (dla widoku mapy), doświadczenie, rozmiar piersi, silikonowe piersi, dbanie o genitalia, orientacja seksualna, tatuaż, piercing, wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów, specjalne szczegóły, umiejętności językowe, opcje płatności.
 6. Po wypełnieniu co najmniej obowiązkowych wymagań ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, proces tworzenia ogłoszenia jest kontynuowany poprzez wybranie Usługi Operatora poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj anons”, Ogłoszeniodawca ma możliwość wybrania płatnej opcji promowania ogłoszenia zaznaczając "Tak" w polu "promowane".
 7. Po dokonaniu wyboru Przedpłaconej Usługi, Ogłoszeniodawca zakończy zamawianie Usługi Operatora, klikając na przycisk „Zakończ” lub „Zapłać” i w tym momencie zamówienie staje się prawnie wiążącym.
 8. Publikacja ogłoszenia Ogłoszeniodawcy i jej aktywacja uzależnione są od zapłaty ceny Usługi.
 9. W ciągu co najmniej 5 dni przed końcem ogłoszenia Administrator strony powiadomi Ogłoszeniodawcę o możliwości przedpłacenia Usługi na kolejny miesiąc, zanim ogłoszenie zostanie usunięte ze strony. Przypomnienie jest wysyłane e-mailem lub w postaci wiadomości na numer telefonu znajdujący się w formularzu rejestracyjnym. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca ma możliwość włączenia lub wyłączenia przypomnień powiązanych z jego kontem użytkownika, w tym tego, czy przypomnienie zostanie wysłane pocztą e-mail, wiadomością tekstową, czy nie. Administrator strony zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia ogłoszenia ze strony internetowej, jeśli opłata nie zostanie otrzymana za następny miesiąc po upływie daty wymagalnej płatności.
 10. Ogłoszenie musi spełniać następujące wymogi techniczne aby mogło zostać zamieszczone w Serwisie: 
  1. wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu;
  2. w pojedynczym Ogłoszeniu mogą znajdować się dane i fotografie tylko jednej osoby.
  3. podany w Ogłoszeniu numer telefonu nie może znajdować się w ogłoszeniach, które przedstawiają inną osobę, 
  4. co najmniej jeden z wymiarów fotografii stanowiącej element Ogłoszenia jest nie mniejszy niż 300px,
  5. fotografie stanowiące element Ogłoszenia muszą być aktualne, tj. wykonane nie wcześniej niż w ostatnich 6 miesiącach,
  6. przynajmniej jedna z fotografii stanowiących element Ogłoszenia przestawia sylwetkę osoby, której dotyczy Ogłoszenie,
  7. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotografii ze strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego,
  8. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą zawierać widocznych danych kontaktowych oraz adresów jakichkolwiek stron internetowych,
  9. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą znajdować się w innych aktywnych ogłoszeniach,
  10. fotografie stanowiące element Ogłoszenia mają odpowiednią jakość tj. nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw. 
  11. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być zmodyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturalności, do takich niedozwolonych modyfikacji zalicza się w szczególności wszelkie cyfrowe dodatki.
 11. Operator  ma prawo weryfikacji zgodności Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 12. W przypadku gdy Ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu.
 13. W przypadku otrzymania przez Operatora zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Ogłoszeniodawcę w Ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Ogłoszeniodawcę praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Operator  ma prawo do podjęcia następujących czynności: 
  1. wezwania Ogłoszeniodawcy do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia, zablokowania dostępu do zamieszczonego Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia; 
  2. wezwania Ogłoszeniodawcy do niezwłocznego przesłania Operatorowi oryginalnych i niezmodyfikowanych fotografii w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia, zablokowania dostępu do zamieszczonego Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia;
  3. wezwania Ogłoszeniodawcy do niezwłocznego przesłania Operatorowi innych, wykonanych w ciągu ostatnich siedmiu dni, niezmodyfikowanych fotografii osoby, która została przedstawiona na zamieszczonych w Ogłoszeniu zdjęciach w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia, zablokowania dostępu do zamieszczonego Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia 
  4. wezwania Ogłoszeniodawcy do niezwłocznego przedstawienia Operatorowi  swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Ogłoszeniodawcy, w związku z otrzymaniem przez Operatora wiarygodnej wiadomości o możliwym braku wiarygodności danych zawartych w Ogłoszeniu, pod rygorem usunięcia Ogłoszenia  
 14. W przypadku braku uczynienia przez Ogłoszeniodawcę zadość któremukolwiek z wezwań Operatora, wskazanych w ust. 10 pkt a-e powyżej, Operator będzie uprawniony do odmowy zamieszczenia Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia 
 15. Z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej Operator wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 13 powyżej, według własnego uznania, tzn. Operator nie ma konieczności wezwania Ogłoszeniodawcy do określonych działań uprzednio wobec odmowy zamieszczenia Ogłoszenia, zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia
 16. Operator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą emailową lub tekstową w formie sms o zamiarze zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia, w sytuacjach, o których mowa w ust. 13 powyżej.
 17. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.

 

Artykuł III
Płatność, warunki płatności

 

 1. Opłata jest naliczana na podstawie ważnego cennika opublikowanego na Portalu Operatora, z którym Ogłoszeniodawca może się również zapoznać po wypełnieniu formularza, klikając na przycisk „Dodaj anons”, gdzie ma możliwość zapoznania się
  z charakterystyką Usług Operatora i ich cenami przed zamówieniem Usługi.
 2. W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca jest klientem zagranicznym, sposób rozliczania
  i płatności Usług zostanie określony w porozumieniu z Działem sprzedaży Operatora
  w celu optymalizacji przelewu zagranicznego.
 3. Momentem płatności zamówionej Usługi jest moment wpływu płatności na konto Operatora.
 4. Aktywacja ogłoszenia jest uzależniona od dokonania płatności za Przedpłaconej Usługi. W przypadku braku płatności ogłoszenie nie zostanie aktywowane lub promowane w przypadku opcji promowania.
 5. Aktywacja ogłoszenia jest uruchamiana automatycznie od razu po wykonaniu i zweryfikowaniu płatności. W przypadku awarii systemu, aktywacja ogłoszenia wykonywana jest ręcznie w terminie jednego dnia od zweryfikowania płatności.
 6. Jeśli operator zmieni ceny usług przedpłaconych, nie wpłynie to na już subskrybowane i opłacone Usługi przez cały okres, za który zostały zapłacone zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie zamawiania Przedpłaconej Usługi , przy czym jako moment zamówienia jest uważany moment wysłania Formularza zamówienia.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl, Paypal oraz Tpay.

 

Artykuł IV
Odmówienie publikacji ogłoszenia

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania ogłoszenia, jeśli
  • treść ogłoszenia jest sprzeczna z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, jest sprzeczna z dobrymi obyczajami lub zagraża porządkowi publicznemu,
  • ogłoszenie lub jego treść nie są zgodne z wymaganiami technicznymi Portalu,
  • ogłoszenie lub jego treść promuje innych konkurencyjnych dostawców tych samych lub podobnych usług,
  • treść ogłoszenia może ingerować w prawa i interesy Operatora
   lub osób trzecich,
  • treść ogłoszenia zawiera elementy nietolerancji rasowej lub religijnej lub przejawy wszelkiej dyskryminacji i ekstremizmu,
  • jest to duplikat publikacji ogłoszenia, przy czym w tym przypadku Operator nie jest zobowiązany do powiadomienia Ogłoszeniodawcy o przyczynie odmowy publikacji ogłoszenia,
  • jest fikcyjne, nierealistyczne
  • jest to ogłoszenie na lalkę seksualną, dmuchaną, zabawki erotyczne, gadżety erotyczne oraz akcesoria erotyczne
  • jest to ogłoszenie zawierające zdjęcia, które naruszają prawo własności intelektualnej, prawa autorskie osób uprawnionych,
  • jest to ogłoszenie zawierające wulgarne zdjęcia przy czym za wulgarne zdjęcia są uznawane zdjęcia zawierające szczegółowe zdjęcia genitaliów lub innych części ciała,
  • jest to ogłoszenie oferty pracy,
  • jest to ogłoszenie zawierające ofertę kilku osób jednocześnie
 2. W przypadku wystąpienia warunków o których mowa powyżej po zawarciu Umowy między stronami, Operator ma prawo odstąpić od Umowy, przy czym jeśli Ogłoszeniodawca już zapłacił cenę Usługi, a ogłoszenie nie zostało aktywowane, Ogłoszeniodawca ma prawo do zwrotu całej kwoty zapłaconej Operatorowi.

 

Artykuł V
Zmiana treści ogłoszenia 

 

 1. Ogłoszeniodawca ma prawo do zmiany treści swojego ogłoszenia w okresie przedpłaconym Usługi, przy czym wszelkie zmiany dokonane po publikacji ogłoszenia muszą być zgodne z OWH i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Ogłoszeniodawca ma prawo do zmiany treści ogłoszenia na podstawie swoich danych logowania (loginu i hasła) oraz jest odpowiedzialny za ich przechowywanie i obsługę.
 3. W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca zmieni treść ogłoszenia z naruszeniem OWH
  i obowiązujących przepisów prawa w okresie przedpłaconym, Operator ma prawo wyłączyć wyświetlanie ogłoszenia na Portalu, w takim przypadku Ogłoszeniodawca nie ma prawa do zwrotu ceny za przedpłaconą Usługę.
 4. W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca zmieni treść ogłoszenia zgodnie z OWH i obowiązującymi przepisami prawa w okresie przedpłaconym, zmodyfikowana treść ogłoszenia nie jest uznawana za nowe ogłoszenie i ta zmiana treści ogłoszenia nie wpływa na długość przedpłacenia usługi.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w treści ogłoszenia Ogłoszeniodawcy, w szczególności zmian formalnych, ortograficznych
  i usunięcia nieodpowiednich zdjęć, podczas gdy za nieodpowiednie zdjęcia są uznawane tzw. zdjęcia wulgarne określone w art. IV, punkt 1, zdjęcia nie wyostrzone, rozmazane, słabej jakości, zdjęcia niepowiązane, zdjęcia nierealne i zdjęcia zdefiniowane w art. IV pkt 1. 

 

Artykuł VI
Dezaktywacja wyświetlania ogłoszenia i Odstąpienie od umowy

 

 1. Operator jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od Umowy w okresie przedpłaconym i do dezaktywacji reklamy Ogłoszeniodawcy, jeśli
  • jest to ogłoszenie stworzone w celu pomówienia lub narażenia na szkodę osoby trzeciej,
  • jest to ogłoszenie Ogłoszeniodawcy, które może spowodować szkodę na rzecz Operatora,
  • jest to ogłoszenie Ogłoszeniodawcy, który przez swoje zachowanie przeszkadza innym Ogłoszeniodawcom lub w wyniku jego zachowania inni Ogłoszeniodawcy ponoszą bezpośrednie lub pośrednie szkody,
  • Ogłoszeniodawca usunął swoje konto użytkownika,
  • w przypadkach określonych w art. IV, art. V, pkt 3., przy czym w tych przypadkach Ogłoszeniodawca nie ma prawa do zwrotu proporcjonalnej kwoty przedpłaconej Usługi.
 2. Ogłoszeniodawca ma prawo dezaktywować wyświetlanie reklamy w dowolnym momencie i z dowolnego powodu w okresie przedpłaconym, bez prawa do zwrotu proporcjonalnej kwoty Przedpłaconej Usługi .
 3. Ogłoszenie Ogłoszeniodawcy, który usunie swoje konto użytkownika w okresie przedpłaconym Usługi, zostanie automatycznie dezaktywowane, przy czym Ogłoszeniodawca nie ma prawa do zwrotu proporcjonalnej kwoty Przedpłaconej Usługi.
 4. Jeśli Ogłoszeniodawca zawarł z Operatorem umowę o świadczenie Usług, Ogłoszeniodawca ma prawo do anulowania Usług przed dokonaniem płatności.
 5. Ogłoszeniodawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Operator nie świadczy Usługi dłużej niż 7 dni, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do zwrotu proporcjonalnej kwoty Przedpłaconej Usługi pozostałej do jej zakończenia.

 

Artykuł VII
Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i odpowiedzialność za szkody

 

 1. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść opublikowanego ogłoszenia, w tym w szczególności za tekst i zdjęcia.
 2. Ogłoszeniodawca gwarantuje, że treść zamówionego ogłoszenia jest zgodna
  z postanowieniami art. IV, pkt 1 i zasadami sprawiedliwego handlu oraz że prawa
  i uzasadnione interesy osób trzecich nie będą zagrożone przez rozpowszechnianie ogłoszeń na Portalu.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się, że w przypadku poniesienia przez Operatora szkody w związku z rozpowszechnianiem ogłoszeń, których treść jest sprzeczna z OWH lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zrekompensuje Operatorowi wszelkie poniesione szkody, w tym wszelkie koszty związane z postępowaniem przed sądami lub innymi organami uprawnionymi do działania w danej sprawie.
 4. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się, że w przypadku jakiejkolwiek kary pieniężnej lub niepieniężnej nałożonej na Operatora w związku z publikacją ogłoszenia Ogłoszeniodawcy, refunduje Operatorowi poniesioną szkodę w ciągu 30 dni od przesłania wniosku o refundację ze strony Operatora.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Ogłoszeniodawców Usług Portalu
  i nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie Usług Portalu przez Ogłoszeniodawcę lub osoby trzecie.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Ogłoszeniodawcę lub osoby trzecie bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo w wyniku lub w związku
  z korzystaniem z Usług Portalu.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Ogłoszeniodawcę lub osoby trzecie z powodu niemożności korzystania z Usług Portalu lub w bezpośrednim lub pośrednim związku z tym faktem.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ciągłą funkcjonalność Portalu i ciągłą bezbłędną pracę.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogłyby zostać spowodowane przez Ogłoszeniodawcę z powodu nieprawidłowego działania Usługi
  z jakiegokolwiek powodu.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do technicznego zamknięcia systemu, co może spowodować tymczasowe wyłączenie dostępności płatnych Usług.
 11. Operator nie ma obowiązku sprawdzania, czy treść ogłoszeń nie narusza praw osób trzecich. W przypadku dochodzenia roszczenia strony trzeciej w związku z publikacją wyraźnie fałszywego lub niedopuszczalnego z prawnego punktu widzenia ogłoszenia, Ogłoszeniodawca przyjmuje wszelkie zobowiązania wynikające z takich uzasadnionych roszczeń i ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w wyniku wyżej wymienionych działań Ogłoszeniodawcy.

 

Artykuł VIII
Prawa i obowiązki stron

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do powiadomienia i żądania zadośćuczynienia od Ogłoszeniodawcy, który narusza postanowienia OWH i ogólnie obowiązujących przepisów prawa a w przypadku nieprzestrzegania zawiadomienia
  • do zakończenia świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniodawcy,
  • do usunięcia jego konta użytkownika z systemu bez powiadomienia o usunięciu konta użytkownika, przy czym w tym przypadku Ogłoszeniodawca nie ma prawa do zwrotu proporcjonalnej kwoty przedpłaconej Usługi.
 2. Operator ma prawo odmówić świadczenia Usługi komukolwiek bez podania przyczyny.
 3. Operator ma prawo do zakończenia świadczenia Usługi, przy czym w tym przypadku zobowiązany jest powiadomić Ogłoszeniodawcę z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą zakończenia świadczenia Usługi. W tym przypadku Ogłoszeniodawcy przysługuje zwrot proporcjonalnej kwoty za niewykorzystany okres przedpłaconej Usługi.
 4. Operator ma prawo do zmiany OWH, jednak zmiana OWH nie dotyczy już zawartych stosunków umownych, przy czym Operator informuje o zmianie OWH oraz o dacie wejścia w życie zmian na Portalu w części OWH a to przez wskazanie daty wejścia
  w życie wprowadzonych zmian.
 5. Ogłoszeniodawca nie jest w żaden sposób uprawniony do rozpowszechniania treści Portalu, w szczególności nie jest uprawniony do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania ani innego dysponowania treścią strony w celu dalszego jej komercyjnego wykorzystania, z wyjątkiem treści własnych ogłoszeń, w przypadku jeśli między Dostawcą a Ogłoszeniodawcą nie istnieje inna umowa.
 6. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, wiadomości e-mail zawierających informacje
  o nowościach i aktualizacjach Portalu oraz innych informacji systemowych związanych ze świadczeniem Usługi.

 

Artykuł IX
Warunki reklamacji

 

 1. Ogłoszeniodawca ma prawo złożyć reklamację błędu lub innych wad przedpłaconej Usługi, który(-e) wystąpił(y) na Portalu Operatora w związku ze świadczoną mu Usługą. Błąd ze strony Operatora oznacza w szczególności nieprawidłowe działanie Usług określonych w Zamówieniu oraz roszczenie związane z zapłatą za odpłatne Usługi.
 2. Błąd po stronie Operatora nie występuje, jeśli Usługi nie są dostępne dla Ogłoszeniodawcy z powodu braku połączenia z Internetem lub z powodu innych okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Termin na składanie reklamacji wynosi 14 dni od dnia, w którym Ogłoszeniodawca wykrył lub mógł wykryć błąd.
 4. Ogłoszeniodawca ma prawo złożyć reklamację e-mailem na adres: info@zakase.pl, przy czym reklamacja musi zostać dostarczona do Operatora. Operator zobowiązuje się powiadomić o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. W przypadku błędu wyłącznie po stronie Operatora zgodnie z pkt 1, Ogłoszeniodawca ma prawo, w ramach procedury reklamacyjnej, wnioskować o odpowiednie odszkodowanie lub przyznanie zniżki od ceny w zakresie uzgodnionym przez obie strony.

 

Artykuł X
Konta użytkowników

 

 1. Operator dopuszcza tworzenie w serwisie oprócz kont Ogloszeniodawców także konta Komentatorów i/lub Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców.
 2. Komentator może korzystać z Usług Serwisu zakase.pl w formie zamieszczania komentarzy oraz dodawania poszczególnych ogłoszeń do kategorii ulubionych lub pozostawiania notatek, nie może natomiast publikować ogloszeń.
 3. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca może korzystać z usług serwisu zakase.pl na zasadach Ogłoszeniodawcy o którym mowa w artykułach poprzedzających. 
 4. W celu uzyskania statusu Komentatora lub Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy należy dokonać rejestracji w Serwisie poprzez podanie loginu, hasła oraz adresu e-mail w celu otrzymania kodu aktywacyjnego. 
 5. Tylko Ogłoszeniodawca oraz Zarejestrowany Ogłoszeniodawca może korzystać z Serwisu Operatora w formie zamieszczania Ogłoszeń, przy czym usługa ta ma charakter odpłatny. 
 6. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca posiada możliwość zarządzania Ogłoszeniami, które będą powiązane z jego kontem użytkownika 

 

 

Artykuł XI
Odpowiedzialność Operatora

 

 1. Wszelkie informacje zamieszczone przez Ogłoszeniodawców mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Operatora.
 2. Operator nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych Ogłoszeń Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Ogłoszeniodawcy, który zamieścił dane Ogłoszenie 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie Ogłoszenia. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Ogłoszeniodawca, który zamieścił dane Ogłoszenie,
 4. Operator nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Odwiedzającymi 
 5. Operator podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Operator nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowania strony https:topkobiety.pl wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Ogłoszeniodawców albo osób trzecich, na które Operator nie ma wpływu. 
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakakolwiek czasową niemożność korzystania przez Ogłoszeniodawców z portalu, wynikającą w szczególności z dokonywania okresowych zmian lub  ulepszeń w portalu

 

Artykuł XII
Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy serwis ZaKase.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich i to zarówno w stosunku do osób odwiedzających jak również dla Ogłoszeniodawców
 2. Stosunki prawne między Operatorem a Ogłoszeniodawcą są regulowane poprzez niniejsze OHW, które stanowią część zamówienia, przy czym Ogłoszeniodawca ma obowiązek zapoznania się z nimi przed potwierdzeniem subskrypcji odpłatnej Usługi.
 3. Stosunki prawne nieuregulowane w OHW podlegają aktualnie obowiązującym przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Szczególnie odmienne stosunki umowne pomiędzy Operatorem a Ogłoszeniodawcą mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWH, zakres obowiązywania OWH może zostać wyłączony tylko na podstawie Umowy pomiędzy Operatorem a Ogłoszeniodawcą.
 5. Administrator strony zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie bez uzasadnienia. W przypadku zmian w Regulaminie Administrator strony o tym niezwłocznie poinformuje, a to zamieszczając na stronie jednolity tekst Regulaminu. Regulamin i zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.
 6. Niniejszy Regulamin i OWH wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2021 r.